ธรณีวิทยาเพื่อความเข้าใจโลก
ธรณีวิทยาประเทศไทย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนไทยยุคใหม่
๑.ในการเรียนแต่ละวิชา คุณตั้งเป้าหมายที่จะสอบให้ได้คะแนนดีๆ
๒.คุณมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน
๓. คุณคิดว่าการบันทึกกิจกรรมที่จะทำมีความสำคัญ
๔.คุณมีความยากลำบากในการบริหารจัดการเวลาของตนเอง
๕.คุณมีการจดบันทึกกิจกรรม/การบ้าน/งานที่จะทำ
๖.ที่ผ่านมา คุณสามารถส่งรายงาน/ทำการบ้านเสร็จตามกำหนด
๗.คุณมีความกังวลใจในการเรียน
๘.คุณมีการสรุปข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียนในเทอมต่อไป
๙.เวลามีปัญหาในเรื่องต่างๆ คุณสามารถจัดการได้เอง
๑๐.คุณมีความสุขในการเรียนของตนเอง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 809516
Page Views 1101775
ฟังธรรมออนไลน์
พระรัตนตรัย
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย
แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-6
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้
คู่มือการใช้งาน_MovieMaker
ชุดฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม
ชุดที่ 1
ระบบทะเบียนประวัติ
ตรวจสอบข้อมูล กพ.7
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.ต้น
วิชาประวัติศาสตร์ ม.3
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องสุขสันต์สำหรับคุณหนู
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ข้อมูลพื้นฐาน

                1.1  ชื่อ                 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

                                             กลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์

                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2

                                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ที่ตั้ง                 ตั้งอยู่เลขที่  89  หมู่  5   บ้านนาอินทร์   ตำบลนาเดื่อ    

อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์  48150

1.3  เขตที่ตั้ง         โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2  

ประมาณ   15  กิโลเมตร 

อยู่ในความปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

1.4  ขนาดพื้นที่

                                                มีพื้นที่  17  ไร่  2  งาน  27  ตารางวา 

1.5      ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอินทร์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  5  มีนาคม  2482  เป็นโรงเรียนประชาบาลใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือบ้านนาอินทร์  บ้านนาโอและบ้านนาคอย  ครูคนแรกคือนายสานต์  เจริญวงศ์  จัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดทรายศรี  บ้านนาอินทร์  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาอินทร์  นาโอ  นาคอยพัฒนา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2544  ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2544  โดยนายวิทย์     ลิมมานนท์วลาชัย

 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

.. 2508  ได้รับเงินอุดหนุนสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศและใช้เป็นสถานที่ในปัจจุบัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านนาอินทร์  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ระยะทาง  15  กิโลเมตร

..  2536  ย้ายสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   (สปช.)  จัดการเรียนการสอน  . 1 -  6

 

..  2527  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

..  2537  เปิดนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2537 

..  2546  (  16  พฤษภาคม  2546  )  เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา  2546  เปิดใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เพื่อให้สอดคล้อง  ...การศึกษาแห่งชาติ  ..  2542  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

..  2546  เปลี่ยนแปลงสังกัดจาก  สปช.  เป็น  สพฐ.  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต  2  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546

ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายเจริญพร   คำจารย์  โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่   14   ธันวาคม  2554

       

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่ดิน      

ที่ดินทะเบียนที่ราชพัสดุ  เลขที่  นพ. 444   พื้นที่  17  ไร่  2  งาน  27  8/10  ตารางวา  โดยมีเขตแดนติดกัน   ดังนี้

ทิศตะวันออก  จดที่ดินนายปึด   ไชยกา  ยาว  177.46  เมตร

ทิศเหนือ  จดที่ดินนายฟอง   รัตนะ   ยาว  160.85  เมตร

ทิศใต้  จดที่ดินสาธารณะและที่ดินของนายนวน  ยาว  162.58  เมตร

 

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ คุณครูชัยวัฒน์ วรรณา  Tel.087-2212732