ธรณีวิทยาเพื่อความเข้าใจโลก
ธรณีวิทยาประเทศไทย
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสำรวจการจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนไทยยุคใหม่
๑.ในการเรียนแต่ละวิชา คุณตั้งเป้าหมายที่จะสอบให้ได้คะแนนดีๆ
๒.คุณมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจน
๓. คุณคิดว่าการบันทึกกิจกรรมที่จะทำมีความสำคัญ
๔.คุณมีความยากลำบากในการบริหารจัดการเวลาของตนเอง
๕.คุณมีการจดบันทึกกิจกรรม/การบ้าน/งานที่จะทำ
๖.ที่ผ่านมา คุณสามารถส่งรายงาน/ทำการบ้านเสร็จตามกำหนด
๗.คุณมีความกังวลใจในการเรียน
๘.คุณมีการสรุปข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของตนเองเพื่อปรับปรุงการเรียนในเทอมต่อไป
๙.เวลามีปัญหาในเรื่องต่างๆ คุณสามารถจัดการได้เอง
๑๐.คุณมีความสุขในการเรียนของตนเอง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/07/2011
ปรับปรุง 12/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 810121
Page Views 1102468
ฟังธรรมออนไลน์
พระรัตนตรัย
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนภาษาไทย
แบบทดสอบสมรรถภาพการอ่านออกเสียง ชั้น ป.1-6
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้
คู่มือการใช้งาน_MovieMaker
ชุดฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล-ประถม
ชุดที่ 1
ระบบทะเบียนประวัติ
ตรวจสอบข้อมูล กพ.7
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโรงเรียนปี2553-2555
แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ม.ต้น
วิชาประวัติศาสตร์ ม.3
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องสุขสันต์สำหรับคุณหนู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามเพศและชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ปีการศึกษา 2556

ชั้น

ชื่อ-สกุล  ครูประจำชั้น

จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2556

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

 นายชิษณุพงศ์  พิมพ์หาญ

42

14

38

อนุบาล 2

 นางนภัสนันท์  พิมจันนา

15

15

30

รวมก่อนประถมฯ

39

29

68

ประถมศึกษาปีที่ 1

นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์

9

14

23

ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวชมชนก ศรีพลพา

8

17

25

ประถมศึกษาปีที่ 3

นางนภาพร     กาญจนเกต

17

11

28

ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวกัญญาภัค  ดวงภักดี

18

11

29

ประถมศึกษาปีที่ 5

นายวีรเพชร  สุธรรม

19

20

39

ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม

21

12

33

รวมประถมศึกษา

92

85

177

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายชวนันท์  ชินพลชาย

นางสุนิสา     วรรณา

14

11

25

มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายชัยวัฒน์   วรรณา

นางมยุรัตน์     ศิริสวัสดิ์

18

19

37

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุวดี      บัวสาย

นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ

3

13

16

รวมมัธยมศึกษา

35

43

78

รวมทั้งสิ้น

166

157

323

 

 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
ผู้ดูแลระบบ คุณครูชัยวัฒน์ วรรณา  Tel.087-2212732