ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.  ข้อมูลพื้นฐาน

          1.1  ชื่อ      
                               โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา

                                กลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน

                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2

                                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 ที่ตั้ง                
                   
ตั้งอยู่เลขที่  89  หมู่  5   บ้านนาอินทร์   ตำบลนาเดื่อ    อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์      48150
 
 
1.3  เขตที่ตั้ง        
                   
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต  2   ประมาณ   15  กิโลเมตร อยู่ในความปกครองท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
 
 
1.4  ขนาดพื้นที่

 

                    มีพื้นที่  17  ไร่  2  งาน  27  ตารางวา 

 

1.5      ข้อมูลโรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอินทร์  ก่อตั้งเมื่อวันที่  5  มีนาคม  2482  เป็นโรงเรียนประชาบาลใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือบ้านนาอินทร์  บ้านนาโอและบ้านนาคอย  ครูคนแรกคือนายสานต์  เจริญวงศ์  จัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดทรายศรี  บ้านนาอินทร์  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนมเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาอินทร์  นาโอ  นาคอยพัฒนา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2544  ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม  ลงวันที่  11  ธันวาคม  2544  โดยนายวิทย์     ลิมมานนท์วลาชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

พ.. 2508  ได้รับเงินอุดหนุนสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศและใช้เป็นสถานที่ในปัจจุบัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านนาอินทร์  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ระยะทาง  15  กิโลเมตร

พ..  2536  ย้ายสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นตรงต่อสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   (สปช.)  จัดการเรียนการสอน  . 1 -  6

พ..  2527  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

พ..  2537  เปิดนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2537 

พ..  2546  (  16  พฤษภาคม  2546  )  เริ่มใช้หลักสูตรสถานศึกษา  2546  เปิดใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เพื่อให้สอดคล้อง  ...การศึกษาแห่งชาติ  ..  2542  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540

พ..  2546  เปลี่ยนแปลงสังกัดจาก  สปช.  เป็น  สพฐ.  (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต  2  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546

ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายเจริญพร   คำจารย์  โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
วันที่   14   ธันวาคม  2554

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

             ที่ดิน      

        ที่ดินทะเบียนที่ราชพัสดุ  เลขที่  นพ. 444   พื้นที่  17  ไร่  2  งาน  27  8/10  ตารางวา  โดยมีเขตแดนติดกัน   ดังนี้

ทิศตะวันออก  จดที่ดินนายปึด   ไชยกา  ยาว  177.46  เมตร

ทิศเหนือ  จดที่ดินนายฟอง   รัตนะ   ยาว  160.85  เมตร

ทิศใต้  จดที่ดินสาธารณะและที่ดินของนายนวน  ยาว  162.58  เมตร