พันธกิจ
พันธกิจ

1.  พัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปฐมวัย  และเด็กพิเศษเรียนร่วม

2.  จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของผู้เรียน  โดนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

4.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

5.  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน