เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
๑. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
๒. จัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ให้นักเรียนมีคุณภาพ และโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นที่ยอมรับของชุมชน
๓. นักเรียนมีทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ ตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด
๔. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย
๕. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข