บ้านนาโอ
บ้านนาโอ

บ้านนาโอ

        เริ่มก่อตั้งเมื่อปี  ..  ใด  ไม่มีการจดบันทึกไว้อย่างชัดเจน  เมื่อก่อนมีนายหลิว   ดวงภักดี  เป็นคนจัดตั้งหมู่บ้านมาก่อน  แต่ยังไม่มีชื่อบ้าน  ต่อมามีพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางผ่านมาเพื่อทำการค้าขายและพ่อค้าคนนั้นได้พักอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำแห่งหนึ่ง  แต่พอเดินทางกลับเขาได้ลืมขันเอาไว้

        ต่อมาชาวบ้านที่นี่เขาก็เรียกขันตักน้ำว่า  โอ  ก็เลยตั้งชื่อบ้านว่า  บ้านบ่อโอ  และต่อมาอีกมานาน  ชาวบ้านก็เลยเปลี่ยนเรียกชื่อบ้านใหม่ว่า  บ้านนาโอ  เพราะหมู่บ้านนี้มีแต่ทุ่งนาล้อมรอบ  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  บ้านนาโอ  ตลอดจนถึงทุกวันนี้

                   คำขวัญประจำหมู่บ้านนาโอ   น้ำอ้อยลือนาม  ลำน้ำห้วยโคลน  ผู้คนใจดี  เห็ดป่ามากมี  ชาวประชาสามัคคี  ถิ่นนี้คือนาโอ

        ที่ตั้งและอาณาเขตของบ้านนาโอ  ทิศเหนือ   อาณาเขตจดพื้นที่บ้านนาเดื่อและบ้านนาชุม   ทิศใต้   อาณาเขตจดพื้นที่บ้านน้อยคำบอน   ทิศตะวันออก   อาณาเขตจดพื้นที่บ้านอีอูด   ทิศตะวันตก   อาณาเขตจดพื้นที่บ้านนาอินทร์และบ้านนาคอย

                ขนาดของพื้นที่บ้านนาโอ  พื้นที่ทำการเกษตร  778  ไร่   พื้นที่ที่อยู่อาศัย  100  ไร่   พื้นที่สาธารณประโยชน์  225  ไร่   พื้นที่เลี้ยงสัตว์  508  ไร่   พื้นที่หอระคุณ  12  ไร่   พื้นที่สนามเด็กเล่น  1  ไร่

                การประกอบอาชีพบ้านนาโอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  และรองลงมาคืออาชีพทำสวน  รับจ้างทั่วไป  หลังจากเสร็จฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วจะเดินทางไปรับจ้างทั่วไปและขายแรงงานที่กรุงเทพมหานคร

                กลุ่มอาชีพ   การออมทรัพย์เพื่อผลผลิต   กลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือ   กลุ่มเลี้ยงไก่   กลุ่มแม่บ้านทอผ้า

                ประชากรบ้านนาโอมีทั้งหมด  611  คน  โดยแยกเป็นประชากรชาย  288  คน  ประชากรหญิง  323  คน

มีครัวเรือนทั้งหมด  140  ครัวเรือน  ครอบครัวยากจน  31  ครอบครัว   ครอบครัวมีฐานะปานกลาง  109  ครอบครัว

                สถานที่ราชการบ้านนาโอ  คือ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  ศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ทางศาสนา คือ วัดวิชัยการาม

รายนามผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

1.             นายหลิง                ดวงภักดี

2.             นายขี่                      ไชยกา

3.             นายใคร                 ไชยกา

4.             นายพันธ์               อินทิสิทธิ์

5.             นายกรี                   ดวงภักดี

6.             นายพลัง                ไชยกา

7.             นายนา                   ไชยกา

8.             นายวาร                  ไชยกา   คนปัจจุบัน

ข้อมูลความต้องการ

1.             ประชากรชาวบ้านนาโอประกอบอาชีพทางการเกษตร  อยากให้มีการสนับสนุนพันธุ์ข้าวดีแก่เกษตรกร  และส่งเสริมพันธุ์ปลามาปล่อยหลังจากน้ำลดเพื่อจะได้นำมาใช้ในการบริโภคและจำหน่าย  ซึ่งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในการดำรงชีพ  และอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาฝึกอบรมอาชีพเพิ่มรายได้แก่ประชาชนบ้านนาโอ

2.             อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด  เพื่อให้การเดินทางติดต่อสื่อสาร  การค้าขาย  ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้น

3.             สถานีอนามัย

4.             โรงเรียน  เพราะระทางที่เดินทางไปกลับลำบาก

คณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน

1.             นายวาร                                  ไชยกา                    ผู้ใหญ่บ้าน

2.             นายสุวิน                                ศิริวงศ์                    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

3.             นายวร                                    ทุมทัดทราย           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

4.             นายมี                                     อินทิสิทธิ์              ผู้ช่วยผู้รักษาความสงบ

5.             นายสีดา                                 อินทริง                  ผู้ช่วยผู้รักษาความสงบ

6.             นายโอภาส                           ไชยกา                    สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

7.             นายคำสิงห์                           อินทิสิทธิ์              สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

8.             นายสีดา                                 นาโอพิมพ์            ฝ่ายวัฒนธรรม

9.             นายใบ                                   ดวงภักดี                ฝ่ายวัฒนธรรม

10.      นายสมัย                                ดวงภักดี                กรรมการ

11.      นายผาย                                 ไชยกา                    กรรมการ

12.      นายกลม                                ดวงภักดี                กรรมการ

13.      นายเล้า                                  ไชยกา                    กรรมการ

14.      นายคำตา                               ไชยกา                    กรรมการ

15.      นายบพิษ                               อินทิสิทธิ์              กรรมการ

16.      นายคง                                   เสนเพ็ง                 กรรมการ

17.      นายวัง                                    ไชยกา                    กรรมการ

18.      นายวน                                   ไชยกา                    กรรมการ

19.      นายชัย                                   มัยวงศ์                   กรรมการ

20.      นายบุญชง                            ไชยกา                    กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการหมู่บ้าน

1.             นายกรี                                   ดวงภักดี                อดีตผู้ใหญ่บ้าน

2.             นายพลัง                                ไชยกา                    อดีตผู้ใหญ่บ้าน

3.             นายปาง                                 อินทิสิทธิ์              อดีตผู้ใหญ่บ้าน

4.             นายทัย                                   ไชยกา

5.             นายไหล                                ดวงภักดี

6.             นายไพ                                   ไชยกา