สำนักงานผู้อำนวยการ
สำนักงานผู้อำนวยการ

บทบาทและหน้าที่

แนวคิด
           งาน อำนวยการของสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบ บริหารองค์กร การประสานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่างๆ ใน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้อง และโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่ สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่าง สะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของ 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และหน่วยงานภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
         2. เพื่อให้การบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ประหยัดและคุ้มค่า
         3. เพื่อให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ ผลงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และสถานศึกษาในสังกัดต่อสาธารณชน ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงาน เกิดความเลื่อมใสและศรัทธา และให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา

ขอบข่าย / ภารกิจของกลุ่มอำนวยการ
           1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
           2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
           3. กลุ่มงานประสานงาน
           4. กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์