กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
     -งานสารบรรณ 
     -งานการเงิน 
     -งานพัสดุ 
     -งานกิจกรรมสหกรณ์
ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงาน จัดหาวิธีการพัฒนางานบุคคล เสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานบุคคล แก่สถานศึกษาให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานในกลุ่มงาน จัดหาวิธีการพัฒนางานงบประมาณเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานบริหารงานงบประมาณแก่สถานศึกษา ให้มีประประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย