คำสั่ง/ประกาศโรงเรียน
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ผลการประกวดโครงการรักการอ่าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.5 KB
ประกาศกลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์ เรื่อง ผลการประกวดโครงการรักการอ่าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
ประกาศ สพป.นพ.2 ประกวดโครงงานคุณธรรมฯ ปี 2555
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB
ประกาศโรงเรียน เรื่อง ครูสอนดีของ สสค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44 KB
ประกาศ สพป.นพ.2 OBCE AWARD
สพป.นพ.2 ประกาศผลการประกวดบุคลากรเพื่อขอรับรางวัล OBCE AWARD 
ประเภทผู้บริหารโรงเรียนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ  นายเจริญพร  คำจารย์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นายเดชา นคะจัด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.32 KB
ประกาศผลกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านปี 2555
สพป.นพ.๒ประกาศผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ประกาศคุรุสภา รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555
ประกาศคุรุสภา เรื่องรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีผู้ที่ได้รางวัลคือ นายเจริญพร  คำจารย์ นายชัยวัฒน์ วรรณนา นางสาวสุนิสา หาชัย นางสาวนันทกา ศรีพลภา (ชมชนก ศรีพลพา) 
ประกาศเมื่อ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดย นายดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา
ประกาศผลการประกวด Best practice 2556
สพป.นครพนม เขต2 ประกาศผลการแข่งขัน Best practice โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนาได้ที่ ๒ จาก ผลงานของครูชัยวัฒน์ วรรณา และครูสุนิสา วรรณา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67 KB
ประกาศผลการแข่งขันนวัตกรรมจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 2556
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศผลการแข่งขัน นวัตกรรม ผู้บริหาร ครู ศน. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ได้รับรางวัลดังนี้ นายเจริญพร คำจารย์ ได้ที่ 2 เหรียญเงิน นางสาวชมชนก ศรีพลพา ได้ที่2 เหรียญทอง นางสาววลัยรัตน์ คะลีล้วน ได้ที่ 3 เหรียญทอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
ประกาศผลการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 2556
สพป.นพ2 ประกวดผลการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech  นันธิดา สีหา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 628.56 KB
ประกาศจังหวัดนครพนม วาดภาพพอเพียง
ประกาศจังหวัดนครพนม วาดภาพ วิถีพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง นักเรียนนาอินทร์ได้รองชนะเลิศอันดับ สอง ระดับมัธยม
ประกาศกลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์ตัวแทนแข่งวิชาการ 2556
ผลการคัดเลือกตัวแทนแข่งวิชาการกลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์ ปี 2556
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2556
สรุปผลการแข่งขันวิชาการ ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับเขต ประจำปี 2556
ระดับกลุ่มเครือข่าย 32 รายการ
ระดับเขตฯ 6 รายการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.9 KB
ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ปี 2556
สพป.นพ.2 ประกาศผู้ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรดีเด่น โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ปี 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.77 KB
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้น สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.82 MB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.89 KB
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การขยายและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาภายในโรงเรียน โดยวิธีตกลงราคา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.39 MB
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)