ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฟอร์ม ปพ.5
ฟอร์ม ปพ.5 .xlsx RAR Archive ขนาดไฟล์ 356.54 KB 48189
สารสนเทศ
สารสนเทศ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 38048
2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 48239
สารสนเทศ 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48362
อื่นๆ
สารสนเทศ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48612
สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.96 MB 48406
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 48406
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.95 KB 48309
การใช้โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้ 48445
ครูต้องรู้ 48177
รายชื่อนักเรียน อ.๑-ม.๓ ปี ๒๕๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48375
>อาขยานเด็กน้อย 48229
บัญชีคำพื้นฐาน ป.๑-๓ Word Document ขนาดไฟล์ 145.01 KB 48584
>วีดีทัศน์บทอาขยานวิชาหนาเจ้า 48585