กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชมภูนุช ทนงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายชวนันท์ ชินพลชาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3