กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิธร ไชยโกษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางณัฐสุดา สุธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3