กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ มังคละคีรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4